Antilliaans Dagblad, 20 March 2014

GreenTown Blue Ocean Strategy for Curaçao

GreenTown Curaçao als nieuwe ‘Blue Ocean’-strategie voor Curaçao

Door Orlando Meulens 

Twee weken terug deed de stichting GreenTown Curaçao een bod op de Isla, met daarbij waarborging van de banen van de huidige werknemers na sluiting van de raffinaderij in 2019. Tot op heden heeft de premier niet gereageerd. Hieronder naar de mening van Orlando Meulens, die deel uitmaakt van de ‘advisory board’ en tevens bestuurslid GreenTown Curaçao tak Nederland is, meer over de toegevoegde waarde van Green- Town Curaçao voor het eiland.

Een veel gehoorde uitspraak over GreenTown Curaçao (GTC) is : ,,GreenTown Curaçao is een goed plan, maar dient op bijvoorbeeld Oostpunt uitgevoerd te worden.” Een ingeslopen misverstand is dat GreenTown Curaçao een onroerendgoedproject is.

GreenTown Curaçao is een nieuw economisch plan voor Curaçao, een nieuwe ‘Blue Ocean’strtrategie voor de economische ontwikkeling van Curaçao. De Blue Ocean Strategy (BOS, Engels voor Blauwe-Oceaan-Strategie) was oorspronkelijk een bedrijfsstrategie. De strategie werd in 2005 gepubliceerd in het gelijknamige boek, geschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne van The Blue Ocean Strategy Institute. De kern van de strategie bestaat eruit nieuwe mark- ten te creëren, de Blauwe Oceanen.

De Blauwe Oceaan staat voor de nog onbekende en onont- gonnen marktruimte, waar dus ook nog geen concurrentie aanwezig is. Hier creëert men marktruimte, in plaats van er met anderen om te vechten. Een marktruimte die nieuw is zonder vastgelegde regels, het- geen nieuwe kansen biedt.
De kern van de Blauwe Oceaan is de zogenaamde waarde vernieuwing, ‘Value Innovation’. Dit in tegenstelling tot markten waar waarin de spelers elkaar hard beconcurreren, de zogenaamde ‘Rode Oceaan’.

Voorbeelden van Blauwe Oceaan-strategieën zijn:

• Cirque Soleil. Dit Canadese concern bracht een unieke combinatie van circus en ballet op de markt en elimineerde tegelijkertijd ook kosten uit het traditionele circus, zoals de circusdieren en de sterartiest.

• Apple. Speelde met iTunes in op de behoefte van consumen- ten om tegen geringe kosten online alleen die nummers te kopen die hen interesseerden, in plaats van een hele cd te moeten kopen.

Blue Ocean-strategieën op Curaçao: aan het begin van de twintigste eeuw, bij de initiatie van het industriële tijdperk, speelde Curaçao een belangrijke rol in de regio door gebruik te maken van een Blue Ocean- strategie: toen er grote oliereser- ves in Venezuela ontdekt werden, vestigde zich op Curaçao een Nederlands-Engelse joint venture, ‘Shell’ genaamd. De grote winst voor Shell kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij brandstof geleverd werd aan geallieerde troepen.

Andere ‘value innovation’, conform de Blue Ocean-strategie is het feit dat Curaçao lang onder de naam ‘De Antillenroute’ een belangrijke rol heeft gespeeld in de fiscale geschiede- nis van het Koninkrijk der Nederlanden. De offshore industrie op Curaçao werd hierdoor wereldberoemd.

De nieuwe Blue Ocean voor Curaçao is GreenTown Curaçao, het initiatief van één man; de gepensioneerde ondernemer Andres Casimiri. Inmiddels hebben zich duizenden verzameld rondom dit initiatief, hetgeen in de volksmond bekendstaat als ‘GreenTown’.

GreenTown Curaçao is uitgegroeid tot een betrouwbaar alternatief voor de groei van de economie op het eiland. Net als Shell in 1914 inspeelde op de wereldbehoefte aan energie middels aardolie in het industri- ële tijdperk, eerst door opslag- en daarna raffinagefaciliteiten te bieden aan Venezuela, speelt GreenTown Curaçao nu in op een groeiende wereldbehoefte aan duurzame leef-, werk- en recreatievoorzieningen.

Dit ‘groene’ initiatief maakt het mogelijk om, in overeenstemming met internationale verdragen en investeringskan- sen op het gebied van duurzaamheid, zoals respectievelijk het Kyotoprotocol en de nieuwe prioriteiten van de Europese Investeringsbank voor het fi- nancieren van met name duurzaamheidsprojecten, weer een economie te creëren die de verdere ontwikkeling van Curaçao kan stimuleren.

Naar de ontwikkelingsplan- nen van GreenTown Curaçao zal de haven van Willemstad heringedeeld worden in een economische zone, bestaande uit twee belangrijke havengroe- pen. Zodra je de haven binnen komt varen tref je aan het rech- terdeel de maak-industrieën waaronder scheepsbouw, droog- dokactiviteiten (ook voor mega-jachten), visserij-industrie, de Vrije Zone en de groeiende recyclingindustrie (conform het ‘cradle to cradle’-principe). Het linker havendeel zal plaats ma- ken voor de vermaakindustrie, waaronder een megajachthaven, dankzij de gunstige ligging van Curaçao buiten de orkaanzone, en relaterende activiteiten.

Daarnaast zal vanwege het feit dat hier sprake zal zijn van schone industrieën (geen lucht- en waterpollutie) op het schiereiland van het Schottegat - daar waar zich nu de raffinaderij bevindt-, ‘Isla’, ook ruimte ont- staan voor onder andere een internationale shoppingmall, een sportstadion en een recrea- tiepark. Verder, kantoren be- stemd voor een nieuwe service industrie. Curaçao heeft op het gebied van het bieden van fi- nanciële en juridische diensten inmiddels wereldfaam gekregen.

Aan de punt van ‘Isla’ zal een theaterhuis/concertgebouw verrijzen, te vergelijken met het Sidney Opera House in Sidney, Australië. Deze zal dienst doen als recreatieruimte, voor bijvoorbeeld grote concerten zoals het huidige North Sea Jazz Festival. Daarnaast zal het gebouw ook huisvesting kunnen bieden aan grote internationale conferenties.

In GreenTown Curaçao zullen, in samenwerking met internationale universiteiten zoals de MIT, duurzame innovaties een prominente plek krijgen. Zowel fysiek als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Een andere interessante ontwikkeling is het feit dat vanwege het schone karakter van de nieuwe conglomeratie, GreenTown Curaçao, er op het terrein ook plek gecreëerd zal worden voor woonruimten. Net als in elke moderne stad. Echter het speciale aan deze woningen en de andere gebouwen in GreenTown Curaçao is dat zij hun eigen energie zullen gaan produceren middels zon-, wind- , thermische energie en zeedeining. Drinkwater zal middels opslag van regenwater en/of zelf geproduceerd worden (zo- als via de reverse osmosis-techniek).

En ook niet onbelangrijk: de nieuwe Blue Ocean Strategie van GreenTown Curaçao zal veel banen creëren, zo’n 16.000. 

Back