Antilliaans Dagblad, 01 February 2015

For the King, Isla shuts down

Voor de koning gaat de Isla wel plat’

Door René Zwart

Den Haag - Voor de Curaçaoënaars die onder de - letterlijk - verstikkende rook van de Isla moeten leven, is het te hopen dat koning Willem-Alexander wat vaker naar het eiland komt. Bij koninklijke bezoeken wordt de Isla namelijk stilgelegd om meteen nadat de hooghe- den zijn uitgezwaaid weer te worden opgestart.

Met enige verbazing namen de Tweede Kamerleden die gisteren de presentatie van de Stichting GreenTown Curaçao bijwoonden kennis van dit op- merkelijke feit waarvoor aan de hand van meetgegevens over de uitstoot van de raffinaderij het onomstotelijke bewijs werd gele- verd: de Isla overschreed de af- gelopen jaren de wettelijk vast-

gelegde normen voortdurend in aanzienlijke mate, op de 3 dagen in november 2013 na die het ko- ninklijk paar op Curaçao ver- bleef. Na de presentatie woens- dag in de Staten was het gisteren aan de Nederlandse tak van het burgerinitiatief GreenTown om de Tweede Kamerfracties te in- formeren en - vooral dat - tot een grotere betrokkenheid te bewe- gen want die laat in politiek Den Haag te wensen over. ,,Iedere keer worden wij weggestuurd met het argument dat de raffina- derij een autonome aangelegen- heid van het land Curaçao is”, al- dus secretaris Sven Rusticus. ,,Het lijkt wel of Nederland niet durft omdat het bang is te wor- den beschuldigd van bemoei- zucht of kolonialisme. Als wij met iemand van de Nederlandse overheid een gesprek hebben, mogen wij daar ook geen foto van publiceren. Er wordt heel krampachtig gedaan.”

Dat de toekomst van de Isla

een zaak is die in eerste instantie Curaçao aangaat, had voorzitter Aubrich Bakhuis bij zijn inlei- ding erkend om er meteen een aantal redenen aan toe te voegen waarom Nederland wel degelijk een direct eigen belang heeft ‘de vinger aan de pols te houden’ omdat de plannen die het kabi- net Asjes aan het uitbroeden is nare gevolgen voor het Konink- rijk en dus Nederland kunnen hebben. Bakhuis waarschuwde onder meer voor de schimmig- heid waarmee een mogelijk in de maak zijnde deal tussen Ve- nezuela en China is omgeven om de aftandse raffinaderij op te lappen. Voor de 3 miljard dollar die daarmee gemoeid is, wordt buiten het zicht van het College financieel toezicht financiering gezocht waarvoor - ‘als Curaçao het schip in gaat’ - de rekening in Den Haag komt te liggen.

De Tweede Kamer zou de raf- finaderij ook uit oogpunt van deugdelijkheid van bestuur - die het Koninkrijk immers dient te waarborgen - als een gezamen- lijke verantwoordelijkheid moe- ten zien. Vanwege de aanhou- dende normoverschrijdingen waartegen de Curaçaose over- heid weigert op te treden, zijn ook de mensenrechten in het ge- ding, zo voerde Bakhuis aan. Hij deed een klemmend beroep op de commissieleden de voor Ko- ninkrijksrelaties verantwoorde- lijke minister Ronald Plasterk (PvdA) erop te laten toezien dat de besluitvorming over de toe- komst van de Isla ‘transparant en zorgvuldig’ geschiedt. Het tweede verzoek is om de ontwik- kelingen rond de raffinaderij kri- tisch vanuit Den Haag te blijven volgen en duurzaamheid als een Koninkrijkbreed thema op de agenda te zetten voor het eerst- volgende Interparlementair Ko- ninkrijksoverleg (Ipko), eind mei in Den Haag. Naast com- missievoorzitter Jeroen Recourt waren slechts drie fracties ver- tegenwoordigd: André Bosman (VVD), Roelof van Laar (PvdA) en Roelof Bisschop (SGP). Was- sila Hachchi (D66) hadden zich afgemeld en Ronald van Raak (SP) was door de griep geveld. Nadat Rusticus uiteen had gezet hoe de 600 hectare roest en as- falt plaats kan maken voor een duurzame, bruisende en bedrij- vige havenstad was er gelegen- heid tot het stellen van vragen.

project betaald wordt. Dat moet voor het merendeel door de pri- vate sector gebeuren: projectont- wikkelaars en investeerders, luidde het antwoord. Van Laar vroeg naar de invloed van de Isla op de lokale politiek en ‘gevestig- de belangen die alles tegenhou- den en vermalen’. Partijen zijn volgens de initiatiefnemers bang voor stemmenverlies als zij openlijk voor sluiting van de raf- finaderij zouden pleiten. Ten onrechte vinden zij, want tegen- over de 900 banen bij de Isla staan de 16.000 die de ontwik- keling van GreenTown oplevert. Op de vraag van Bisschop welke reden Nederland zou kunnen hebben om geen politieke en morele steun aan het plan te ge- ven, was de reactie van Rusticus

kort: Geen. Recourt wilde weten hoeveel geld de stichting nodig heeft om een doortimmerd masterplan op te stellen waar- mee de politiek op Curaçao kan worden overtuigd. Dat is 1 mil- joen euro die men bijeen hoopt te krijgen via ‘crowdfunding’ en donaties van potentiële in- vesteerders. Hoe lovend de Ka- merleden zich ook uitspraken over de ‘inspirerende’ presenta- tie, zij vinden dat Den Haag niet voor zijn beurt moet spreken. ,,Stap één is dat Curaçao zelf een besluit neemt wat het met de Is- la wil. Daar moet Nederland zich niet mee bemoeien. Stap twee is de uitvoering. Daar kan Neder- land bij helpen”, vatte Van Laar het standpunt van de commissie

Back